Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

Dodano: 10 grudnia 2010

 

 

PROJEKT

 

Program współpracy gminy Nowe w 2011 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Rozdział I

 

 

Wstęp


 

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Nowego jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

 

 

„Program współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi w roku 2011” został utworzony na podstawie art.5 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ze zmianami). Program jest dostępny jest w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 11,  w Nowem tel.: (52) 333 72 50 oraz na stronie internetowej

www.gminanowe.pl w zakładce: „Organizacje Pozarządowe”.

 

 

 

 
 

Aktywna działalność Organizacji jest z roku na rok coraz istotniejszą cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym nowską społeczność lokalną.
Organizacje rozwijają aktywność obywatelską, kształtują liderów społecznych. Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między Organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, a przede wszystkim z organami samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie ważne, kiedy Organizacje mają możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Przy ubieganiu się o te fundusze bardzo wysoko oceniany jest udział samorządu terytorialnego zarówno w dofinansowaniu projektu jak i jego realizacji.

 
 

Priorytetem władz Gminy Nowe jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie Nowego organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak najbardziej skuteczny.

 

Program wprowadza jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz gminy.

 
 

Organizacje pozarządowe, są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem  w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie każdego samorządu.

Często pojawia się pytanie dlaczego organizacje pozarządowe powinny wspierać lub zastępować samorząd w zaspokajaniu obywatelskich potrzeb. Odpowiedź jest prosta – bo robią to lepiej i taniej. Lepiej bo są oddani sprawie, unikają biurokracji i często korzystają z pracy wolontariuszy, ale także dlatego że najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności i działając poprzez miejscowych obywateli tworzą poczucie wspólnoty i wspólnotę tę realnie konstruują. Dlatego też samorząd udziela dotacji organizacjom wiedząc, że środki te zostaną dobrze wykorzystane na rzecz lokalnej społeczności.

 
 

W 2010 r. Urząd Gminy w Nowem  przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 157.931,00 zł. Dzięki przekazanemu wsparciu zrealizowano wiele wartościowych przedsięwzięć. W ostatnich latach wiele się zmieniło w relacjach między administracją publiczną a sektorem pozarządowym. Rośnie nie tylko liczba organizacji pozarządowych ale poszerza się również zakres ich działania, skala realizowanych zadań oraz liczba wolontariuszy a nawet pracowników. Na terenie gminy funkcjonuje około 12 organizacji pozarządowych.


Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są:

 


– ochrona zdrowia,

 


– opieka społeczna,

 


– kultura fizyczna,

 


– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


 

Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie gminy, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca.


 

Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy.


 

Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jego mieszkańców.


 

Rozdział II

 

Postanowienia ogólne

 

1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie wspierać w 2011 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań, w specyfikacjach do poszczególnych zadań.

 


2. Ilekroć w tekście jest mowa o:

 

a.     Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne organizacje działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

b.      Gminie – rozumie się przez to Gminę Nowe.

 

c.      Koordynatorze – rozumie się pełnomocnika Burmistrza Nowego ds. współpracy                z organizacjami pozarządowymi.

d.      Programie – określa zakres i formy współpracy, a także kierunki w zakresie współpracy gminy z Organizacjami.

 

e.      Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych – rozumie się przez to bazę danych organizacji pozarządowych dostępną na stronie: www.gminanowe.pl   w zakładce: „Organizacje Pozarządowe”.

 

f.   Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zmianami).

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Ocena potencjału organizacji pozarządowych


 

W mieście zarejestrowanych jest  około 12 organizacji, jednak już odpowiedź na pytanie, ile z nich rzeczywiście – aktywnie i regularnie – działa, przysparza trudności. Z długoletnich obserwacji można wywnioskować, że aktywnych na terenie gminy jest około  5 organizacji. Do najważniejszych atutów działających na terenie gminy organizacji należą: zaangażowanie, entuzjazm i motywacja do pracy oraz dobre rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Pierwsza cecha z pewnością decyduje o żywotności i sukcesach organizacji, które dysponując skromnymi środkami podejmują się wielu działań na rzecz różnych grup społecznych.Do słabych stron zaliczyć należy prawną i finansowo – księgową stronę zarządzania organizacją. Dużymi problemami, z jakimi zmagają się  nasze organizacje są braki  lokalowe   i sprzętowe; organizacje najczęściej nie posiadają żadnego własnego majątku. Znaczna część organizacji nie posiada wyposażenia w sprzęt biurowy, komputerowy oraz dostęp do internetu. Większość organizacji boryka się również z trudnościami finansowymi co wpływa na ograniczenie możliwości realizowania różnego rodzaju projektów. Największym problemem wśród organizacji jest brak kadry przygotowanej do realizacji projektów jak również obawa przed podjęciem ryzyka przy realizacji większych projektów. Analiza ofert na realizację zadań publicznych składanych w Urzędzie Gminy  wskazuje, że niektóre organizacje pozarządowe mają problemy z wypełnieniem wniosków. Choć doświadczenie organizacji pozarządowych jest coraz większe, zarówno w realizacji publicznych jak i dysponowaniu środkami publicznymi – to jednak sytuacja wymaga intensywnych szkoleń i doradztwa w tym zakresie. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupienie w swoich szeregach ludzi najaktywniejszych pragnących rozwiązywać ważne problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w gminie. Różnorodność zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zadań powodują, że postrzegane są jako cenny partner samorządu terytorialnego.

 

 

 

Rozdział IV

 

Cele programu

 

 

 

 

 

  Celami współpracy jest przede wszystkim:

 

a)   Wzmocnienie potencjału Organizacji,

 

b)   Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,

 

c)   Wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających  świadomość społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

 

 

 

1. Cel główny

 

Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem           a organizacjami pozarządowymi.

 

 

2. Cele szczegółowe

 


Celami szczegółowymi programu są:

 


– poprawa jakości życia , poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

 


– integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

 


– prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

 


– wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

 

 

 

Rozdział V

 

   Zasady regulujące współpracę

 

 

 

 

 

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

 

a) Wzajemnego wspierania,

 

b) Uczciwej konkurencji,

 

c) Jawności.


 

Rozdział VI

 

 

Kierunki współpracy z organizacjami, zakres przedmiotowy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne

 

 

 


Pisząc o kierunkach współpracy z organizacjami ma się na myśli:

 

1.  Wsparcie i powierzanie realizacji zadań publicznych tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

2. Wsparcie oraz powierzanie zadań finansowane będzie ze środków określonych w uchwale budżetowej na rok 2011.

 

3.  W roku 2011  przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne, realizowane w formie działań własnych:

 

 

 


 

 

A. Zadania  z  zakresu  ochrony  zdrowia, w tym:

 

 

 

 

– badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,

 

– porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,

 

–  szczepienia profilaktyczne,

 

– rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 

 

 

– działania wynikające  z  rozeznanych  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

 

 

   gminy –  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,

 

– akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

 

– imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,

 

– inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców             

 

 

  z  czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,

 

– podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu

 

  zdrowia mieszkańców gminy.

 

 

 

 

B. Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej, w tym:

 


–  świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,

 

–  działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych   

 

 

    zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  gminy, 

 

 

   w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych.

 

 

 

 

C. Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego, w tym:

 

–     nowatorskie formy edukacji kulturalnej, aktywizacja środowisk lokalnych, włączanie     

 

 

      nowych grup uczestników, wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej,

 

–     upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,

 

–     wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

 

–     wspieranie projektów kulturalnych animujących przestrzeń publiczną,

 

–     wspieranie projektów i przedsięwzięć tworzących stałą ofertę kulturalną gminy Nowe,

 

–     wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo   kulturowe gminy Nowe,

 

–     dialog międzykulturowy ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych, etnicznych oraz środowisk cudzoziemskich zamieszkujących gminę Nowe,

 

–     współpraca międzynarodowa, w tym realizacja wspólnych projektów z miastami

 

      i gminami partnerskimi.

 

 


D. Zadania z  zakresu kultury fizycznej, w tym:

 


–  propagowanie wśród dzieci i młodzieży  aktywnych form kultury fizycznej,

 

–  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 

–  organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,

 

–  organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

 

 

Rozdział VII

 

     Partnerzy współpracy

 


Za realizację Programu odpowiadają:


 

a)     Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania dotacji na realizację zadań publicznych, nawiązywania współpracy z Organizacjami,

 

b)     Burmistrz Nowego – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy    z Organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym Organizacjom,

 

c)     Organizacje oraz ich związki realizujące cele statutowe na terenie gminy Nowe,

 

e)     Koordynator – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i organizacjami.


 

Rozdział VIII

 

Formy współpracy z organizacjami

 

 

 


Współpraca urzędu z organizacjami odbywać sie będzie poprzez następujące formy:

 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 


2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;


 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;


 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

 


5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

 


6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;


 

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

 


1) Organizacje pozyskują środki z budżetu samorządu poprzez:

 


            a)  Tryb zlecania lub wspierania zadań,

 


2) Pomoc Organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych:

 


            a)  Udzielanie przez Gminę patronatów, opinii, rekomendacji itp.,

 


            b)  Partnerstwo i współpraca w projektach,

 

           
             c)   Finansowanie konsultacji i szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy 

 

                  zewnętrznych,

 

3) Inne formy współpracy z Organizacjami:
            a) Pomoc w wyszukiwaniu partnerów i kontaktach z nimi,

 

            b) Pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia  działalności statutowej,

 

             c) Wymiana informacji dotyczących kierunków działalności,

 

             d) Promocja i reklama projektów w mediach,

             e) Prowadzenie Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej gminy. Podstawą umieszczenia Organizacji na ww. mapie będzie dostarczenie przez nią aktualnych danych dotyczących organizacji na formularzu dostępnym na stronie internetowej gminy, lub samodzielne wprowadzenie jej do bazy danych poprzez stronę

 


 

Rozdział IX

 

 

Zasięg terytorialny

 

 

 

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Burmistrza Nowego wsparcia Organizacjom, jest jej działalność na rzecz gminy Nowe i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział X

 

Okres realizacji programu


 

Gmina Nowe realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2011.

 

 

 

Rozdział XI

 

Sposób realizacji 

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:

 

1.      równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej);

 

2.      zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;

 

3.      współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

4.      współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 

5.      udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,

 

6.      umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w „Ustawie”;

 

7.      umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

 

8.      użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

 

9.      promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego                w mediach,

 

10.  pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu

 

11.  tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych             z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy” oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

 

 

 

Rozdział XII
             Wysokość środków przeznaczonych na  realizację programu


 

Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2011 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową. 

Rozdział XIII

 

Sposób oceny realizacji programu

 

 

 

Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

 
 

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

 
 

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”. Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Burmistrz przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIV

 

Informacje o sposobie tworzenia programu

 

oraz przebiegu konsultacji

 

 

 

Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z mieszkańcami Nowego, organizacjami pozarządowymi z terenu gminy oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie Gminy Nowe.

 

Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gminanowe.pl, w zakładce Organizacje Pozarządowe. Dodatkowo przesłany był przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach w roku poprzednim, za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mailem, a którzy takiej poczty nie posiadają, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Mieszkańcy gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.

 
 

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

 

 

 

Rozdział XV

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert


 


Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

 

W skład komisji wchodzą:

 

1. Przedstawiciele organu wykonawczego,

 

2. Reprezentanci organizacji pozarządowych. 

W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 
 

Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym , a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

 

       ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

 

       ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu            do zakresu rzeczowego zadania;

 

       uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

 

       ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

 

       uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 

       uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy    i pracę społeczną członków;

 

       uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

 

Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod

 
 

względem merytorycznym wg następujących kryteriów:


–     ocena możliwości efektywnej realizacji zadania przez podmiot (0-2pkt),

 

–     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział

 

        rzeczowych, kadrowych ( 0-2pkt )

 

–     możliwość pozyskania środków finansowych i rzeczowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania (za każdy 1% wartości zadania udziału innych źródeł finansowania 1pkt).

 

 

–     doświadczenie w realizacji podobnych zadań (0-1pkt )

 

 

–     dobrego sporządzenia budżetu kalkulacji kosztów ( 0-2pkt )

 

–     przejrzystego harmonogramu działań ( 1 pkt )

W ponizszym linku zawarto formularz uwag do projektu programu współpracy:


EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij