Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkurs ofert 1/2013

Dodano: 20 grudnia 2012

Nowe, dnia 20 grudnia 2012 r.
 

Nasz znak: IKS.524.4.2012.TS

 
 
 
 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA  NOWEGO

 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2013 roku.  
 
Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2           i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536[2]) oraz uchwały nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam, co następuje:
 
1. Ogłosić otwarty konkurs nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
2. Regulamin o konkursie stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia.
 
3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 18 stycznia  2013 roku.          O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.
 
 
4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
 
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Nowego
                                                                                                          Czesław Woliński[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,           poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,      z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,      Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,   Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281,     z 2012 Nr 567.
 
[2] Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654.,Nr. 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 Nr 209, poz.1244.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij