Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Nabór na wolne stanowisko w LGD Gminy Powiatu Świeckiego z siedzibą w Świeciu

Dodano: 29 grudnia 2009

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ogłasza nabór

na stanowisko pracy Kierownik Biura LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

1. Wymagania:

OGÓLNE:

Pracownikiem LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” może być osoba, która:

· zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,

· posługuje się biegle językiem polskim,

· posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

· jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

· nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

· posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

KONIECZNE :

· wykształcenie wyższe,

· min. trzyletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pomocowych i zarządzaniu projektami,

· znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z aktami wykonawczymi,

· znajomość problematyki obszarów wiejskich w tym podejścia LEADER,

· ukończone kursy i szkolenia niezbędne na stanowisku w szczególności z zakresu PROW, zarządzania projektami (udokumentowane),

· bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

· sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

POŻĄDANE :

· znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,

· znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych,

· dobra organizacja pracy,

· prawo jazdy kat. B.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· nadzorowanie bieżącego funkcjonowania biura LGD

· kierowanie zespołem,

· prowadzenie spraw kadrowych,

· prowadzenie dokumentacji prawnej i kancelaryjno-biurowej LGD,

· prowadzenie rejestrów sądowych,

· uczestniczenie w posiedzeniach członków władz LGD oraz Rady i sporządzanie protokołów z posiedzeń,

· prowadzenie rejestru uchwał,

· organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji w ramach działalności LGD,

· obsługa beneficjentów LGD,

· przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy,

· nadzór merytoryczny nad stroną internetową LGD,

· ochrona dokumentów przed zniszczeniem,

· archiwizacja dokumentów,

· współpraca z innymi instytucjami.

2. Wymagane dokumenty:

– życiorys /CV/,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie

do dnia 22 września 2009r.

Z dopiskiem: „dot. Naboru na stanowisko Kierownik Biura”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ogłasza nabór

na stanowisko pracy Pracownik administracyjny LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

1. Wymagania:

OGÓLNE:

Pracownikiem LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” może być osoba, która:

· zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,

· posługuje się biegle językiem polskim,

· posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

· jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

· nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

· posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

KONIECZNE :

· wykształcenie min średnie,

· doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych,

· znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z akta i wykonawczymi,

· znajomość problematyki obszarów wiejskich w tym podejścia LEADER,

· sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,

· bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

POŻĄDANE :

· dobra organizacja pracy,

· umiejętność obsługi interesantów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

§ prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej LGD,

§ przyjmowanie i prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

§ przyjmowanie faksów, telefaksów, obsługiwanie telefonów,

§ organizowanie posiedzeń członków władz LGD oraz Rady,

§ organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji w ramach działalności LGD,

§ obsługa beneficjentów LGD,

§ przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,

§ rozliczanie środków na funkcjonowanie LGD oraz projektów współpracy w ramach PROW,

§ przygotowywanie sprawozdań, raportów,

§ aktualizacja stroną internetową LGD,

§ ochrona dokumentów przed zniszczeniem,

§ archiwizacja dokumentów,

§ zaopatrzenie biura.

2. Wymagane dokumenty:

– życiorys /CV/,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie

do dnia 22 września 2009r.

Z dopiskiem: „dot. Naboru na stanowisko Pracownika administracyjnego”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ogłasza nabór

na stanowisko pracy Głównego księgowego LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

1. Wymagania:

OGÓLNE:

Pracownikiem LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” może być osoba, która:

· zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,

· posługuje się biegle językiem polskim,

· posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

· jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

· nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

· posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

KONIECZNE :

· wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,

· doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości lub finansów m.in. w organizacjach pozarządowych,

· wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych,

· znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z aktami wykonawczymi,

· znajomość informatycznych programów finansowo – księgowych

· dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

· sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

POŻĄDANE :

· znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych,

· umiejętność samodzielnego śledzenia zmian w przepisach,

· dobra organizacja pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· prowadzenie ksiąg rachunkowych LGD w tym kasy według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29-X-1994r. ze zmianami oraz wymagań ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. i pozostałych przepisów szczegółowych.

· przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących w szczególności:

o Ustalania podstaw opodatkowania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze,

o Wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników.

· prowadzenie list płac pracowników.

· bieżąca znajomość programów realizowanych przez LGD i zasad ich rozliczania.

· przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych.

· nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez innych pracowników.

2.Wymagane dokumenty:

– życiorys /CV/,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie

do dnia 22 września 2009r.

Z dopiskiem: „dot. Naboru na stanowisko Głównego księgowego”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij