Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 150/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 4/2020

Dodano: 13 marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 150/2020

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia  10 marca 2020 roku 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j. z póź. zm[1].), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 t.j. z późn. zm[2].) oraz uchwały nr  XIV/89 /19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia na 2020 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg  –  członek

3) Pani  Maja Boniecka   – członek

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XIII Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 uchwalonym uchwałą nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2019   roku oraz regulaminem otwartego konkursu ofert nr 4/2020.
  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński 

 

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1309,1571, 1696,1815.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1570, z 2020 poz. 284.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Pay for research paper Assignment Help Do My Accounting Homework for Me Essay Help Corporation EduBirdie Discount Code Assignment Writing Service. Write My Coursework For Me write my essay in 6 hours