Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Nowego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2018

Dodano: 9 marca 2018

ZARZĄDZENIE NR 253/2018

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 8 marca 2018 roku

 w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm[1]. ), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz uchwały nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny   ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg – członek

3) Pani Karolina Gutowska   – członek

4) Pani Elżbieta Giemza – członek

5) Pani Agnieszka Dąbrowska – członek

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XIII Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 roku oraz regulaminem otwartego konkursu ofert nr 2/2018.
  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                Burmistrz Nowego

                                                                                 Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017 poz.:2232, z 2018 poz. 130.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij