Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu nr 75/5 położonej w miejscowości Twarda Góra

Dodano: 20 października 2022

BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI GRUNTU NR 75/5 POŁOŻONEJ
W MIEJSCOWOŚCI TWARDA GÓRA

 

 1. Termin i miejsce przetargu

24 listopada 2022 r. godz. 9.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
 • Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
  w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00033717/2
 • Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Nowe Twarda Góra
 • Oznaczenie działki przeznaczonej do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków – działka nr 75/5 o pow. 0,1900ha, rodzaj użytku RIIIb – grunty orne klasy III
 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe
 • Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w we wsi Twarda Góra przy drodze powiatowej nr 1206C. Działka nie jest użytkowana (porośnięta chwastami). Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa (młyn zbożowy), tereny komunikacyjne oraz grunty rolne. Kształt działki zbliżony do prostokąta.

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów
i budynków. W umowie sprzedaży zostanie umieszczone zastrzeżenie, że nabywca nie będzie występować z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Nowe z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy powierzchni nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, jeżeli po przeniesieniu własności geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego w Świeciu.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 • Na podstawie Uchwały Nr XLVI/298/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia
  28 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 75/5 położonej w miejscowości Twarda Góra, działka została przeznaczona do sprzedaży
 • Działka gruntu nr 75/5 położona jest na obszarze nieobjętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ustalono również warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe wskazuje, że działka nr 75/5 przeznaczona jest pod tereny rolne  – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  o najwyższej przydatności rolniczej gleby klas I-III.

 

 1. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu
 • Cena wywoławcza w czasie przetargu: 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100gr)
 • Wysokość wadium: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100gr)
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 21 listopada 2022 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.
 • Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
 • Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości

 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
  Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.

 1. Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

 1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Ariel Gutowski,
  tel. 523337224

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij