Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Informacja o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów

Dodano: 6 września 2023

INFORMACJA

Burmistrza Nowego

 

Informacja do właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno‑wypoczynkowe.

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) Burmistrz Nowego informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Rada Miejska w Nowem Uchwałą Nr LV/348/23 z dnia 22 lutego 2023 r. ustanowiła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.

 

Tym samym, wyznacza się termin do 6 listopada 2023 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

W przypadku chęci wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, zgodnie z art. 6c ust. 3c pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie.

 

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Właściciel nieruchomości zawiera umowę wyłącznie z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Nowego, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Umowa z przedsiębiorcą powinna obejmować zasady odbioru i zagospodarowania odpadów zgodne z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.

 

W przypadku nie złożenia przez właściciela nieruchomości takiego oświadczenia, pozostanie on w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę.

 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Nowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu https://bip.gminanowe.pl .

 

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, najpóźniej do dnia 6 listopada 2023 r.

 

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Nowe, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe.

 

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z GMINNEGO SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij