Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem

Dodano: 11 października 2011

Burmistrz Nowego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia ul. Komierowskiego 39 86-170 Nowe

I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi:
Kwalifikacje niezbędne:
1. wykształcenie wyższe(preferowane  medyczne)  oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika
2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy
3. z konkursu wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie

II. Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:   
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia, w szczególności:
• potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia
• potwierdzające pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające trzyletni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia.
5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł. 
6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy.
7. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata.
8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko  dyrektora.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone urzędowo kopie tych dokumentów. Do dokumentów mogą być dołączone opinie i rekomendacje z ostatnich lat pracy zawodowej.

Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem ul. Komierowskiego 39 86-170 Nowe należy składać w zamkniętych kopertach w:

Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem
Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe
lub przesłać pocztą na powyższy adres.

Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail kandydata.

Termin składania ofert  30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu).
Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez  Burmistrza Nowego Zarządzeniem nr 74 z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Załącznik nr 1 do wspomnianego zarządzenia określa  Regulamin prac komisji konkursowej konkursu na stanowisko Kierownika  SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowem. Zarządzenie nr 74 wraz z załącznikiem nr 1  znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowe.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem tel. 52 33 37 214.


EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij