Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkurs „Nasz Sołtys 2012”

Dodano: 6 lipca 2012

logo.JPG

Regulamin Konkursu
„Nasz sołtys ’2012”
 
 
§ 1. Postanowienia ogólne
1.     Organizatorem Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a współorganizatorami Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Media Regionalne sp. z o. o.
w Warszawie.
2.     Konkurs prowadzony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3.     Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 15 czerwca do 23 września 2012 roku.
4.     W konkursie wyłonieni zostaną laureaci w następujących kategoriach:
1)    „Nasz Sołtys 2012 -Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
2)    „Nasz Sołtys 2012 – Najpopularniejszy Sołtys Na Obcasach Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
3)    „Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012”,    
4)    „Nasz Sołtys 2012 -Najdłużej Urzędujący Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
5.     Konkurs prowadzony jest w dwóch częściach.
1)Część I – plebiscyt sms-owy przeprowadzony przez Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
2)Część II – ocena merytoryczna zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie przez Kapitułę Konkursu.
 
§ 2. Cel Konkursu.
1.     Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.
                                          
§ 3. Zgłoszenia kandydatów w Konkursie.
1.    Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, w tym m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, związki i organizacje rolnicze oraz organy władzy samorządowej.
2.     Kandydatem do udziału w Konkursie nie może być osoba, która została pozbawiona mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.
3.     Z udziału w Konkursie „Nasz Sołtys 2012” wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników organizatora i współorganizatorów, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami organizatora lub współorganizatorów.
4.     Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
5.     Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie lub czytelnym pismem.
6.     Do zgłoszenia można załączyć również zdjęcie kandydata (portretowe lub sylwetki) w formie papierowej lub elektronicznej. Zdjęcie w wersji papierowej powinno być opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, zdjęcie w formie elektronicznej powinno zawierać w nazwie pliku imię i nazwisko kandydata wpisane bez polskich liter. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, w przypadku zdjęć w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie JPG o wadze minimum 3MB i rozdzielczości minimum 300dpi. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia nie spełniające wymienionych warunków.
7.     W przypadku przesłania zdjęcia kandydata, konieczne jest dostarczenie oświadczenia o nienaruszeniu praw autorskich zdjęcia i zgody na publikację wizerunku kandydata, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie musi być czytelnie podpisane przez kandydata i w oryginale dostarczone osobiście lub listownie do Biura Konkursu. Zdjęcia bez tej zgody nie będą publikowane
8.     Formularze zgłoszeniowe będą dostępne do pobrania na stronach www.pomorska.pl/soltys, www.powiat.bydgoski.pl, www.kujawskopomorskie.pl
9.     Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją (np.: zdjęcia, dokumenty, wycinki prasowe dokumentujące pracę sołtysa,  prezentacje multimedialne, kopie kronik, itp.) należy przesyłać w terminie od 15.06. do 30.07.2012 r. (decyduje data wpływu do kancelarii) do Biura Konkursu na adres:
Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe, 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3.
z dopiskiem  „Zgłoszenie na konkurs „Nasz sołtys ’2012”
10.           Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń Organizator stworzy listę kandydatów Konkursu, która będzie publikowana na łamach Gazety Pomorskiej i na stronach www.pomorska.pl./soltys, www.powiat.bydgoski.pl, www.kujawskopomorskie.pl
11.           Organizator podda telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.
12.           W przypadku, gdy po telefonicznej weryfikacji zgłoszenia, Organizator uzna, że nadesłane zgłoszenie jest  nieprawdziwe, na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji, usunie fotografię i dane osobowe kandydata ze stron internetowych i z listy numerów do głosowania.
13.           Organizator może w trakcie trwania Konkursu podjąć decyzję o wykluczeniu kandydatów z Konkursu nie spełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn, wynikających z przepisów i norm społecznych.
14.           Organizator nie zwraca przesłanej dokumentacji.
 
§ 5. Część I- plebiscyt sms-owy
1.     Organizator ustala komisję techniczną w składzie: Lucyna Talaśka – Klich, dziennikarz Gazety Pomorskiej; Tomasz Dereszyński, dziennikarz Gazety Pomorskiej; Krzysztof Smoliński, traffic manager Gazety Pomorskiej.
2.     Zadaniem komisji technicznej będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Części I Konkursu „Nasz Sołtys 2012” i rozpatrywanie reklamacji.
3.     Głosowanie na „Naszego Sołtysa 2012 – Najpopularniejszego Sołtysa Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i „Naszego Sołtysa 2012 – Najpopularniejszego Sołtysa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na obcasach ”odbywa się za pomocą wiadomości SMS.
4.     Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł z VAT.
5.    SMS-y można przesyłać z terenu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 3 sierpnia roku od godziny 09:00 do 3 września 2012 roku do godziny 23:59
6.     Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone numery porządkowe. Lista numerów przypisanych kandydatom zostanie opublikowana na stronie www.pomorska.pl
7.     Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 71466 i prefiks soltys.
8.     Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos.
9.     System akceptować będzie SMS-y następującej treści: np.: soltys.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
10. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się
z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
11.           Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
12.           Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
13.           Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie otrzymuje nieodpłatnie SMS-y promocyjne wysyłane przez Organizatora.
14.           Wymienione powyżej SMS-y dotyczą tylko informacji o Konkursie „Nasz Sołtys 2012”.
15.           Uczestnik głosowania w Plebiscycie może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych wysyłając na adres wysyłając na adres mailowy soltys@pomorska.pl wiadomość pod tytułem: „SMS-y PROMOCYJNE”, w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.
16.           Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Plebiscytem przysługuje każdemu uczestnikowi Plebiscytu.
17.           Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu wyłącznie w formie pisemnej od dnia rozpoczęcia Plebiscytu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
18.           Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres: Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie „Nasz Sołtys – plebiscyt – reklamacja”.
19.           Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Plebiscytu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika Plebiscytu.
20.           Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i przesłane listem poleconym do uczestnika Plebiscytu, zgłaszającego reklamację.
21.           Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.
22.           Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
                                     
§ 6. Część II – Ocena merytoryczna kandydatów.
1.     Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu powołana przez organizatora konkursu.
2.     Kapituła dokona oceny punktowej zgłoszonych kandydatów według następujących kryteriów przyporządkowanych do danej kategorii:
1)„Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012”:
a) wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej, tj. organizacja (współorganizacja) festynów, dożynek, szkoleń, spotkań, wyjazdów itp;
b) inicjatywa oraz udział sołtysa w organizacji i realizacji prac oraz zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych w sołectwie;
c) materialne rezultaty działalności sołtysa, np.: poprawa infrastruktury technicznej, społecznej, itp.;
d)działalność społeczna wykraczająca poza funkcję sołtysa, np.: w strukturach osp, lgd, kgw, stowarzyszeniach itp.;
e) czas sprawowania funkcji sołtysa w relacji do udokumentowanych efektów działalności;
f)   plany związane z działalnością sołectwa;
g)popularność sołtysa, wynikająca z wyników plebiscytu sms-owego przeprowadzonego w I części Konkursu: liczba punktów odwrotnie proporcjonalna do zajmowanego miejsca.
2)„Nasz Sołtys 2012 – Najdłużej Urzędujący Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego””, biorąc pod uwagę czas sprawowania funkcji sołtysa.
3.    Każdy z członków Kapituły Konkursu może przyznać od 0 do 5 punktów w każdym z wymienionych w § 6 ust 2 pkt. 1.
4.    Kapituła Konkursu dokonuje wyboru zwycięzcy w każdej kategorii, biorąc pod uwagę największą liczbę punktów, które uzyskał kandydat.
5.    Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.
6.    Organizator o wynikach Konkursu powiadomi pisemnie jego laureatów oraz na łamach „Gazety Pomorskiej” i na stronach internetowych www.pomorska.pl/soltys, www.powiat.bydgoski.pl, www.kujawsko-pomorskie.pl.
 
§7.Ochrona danych osobowych.
 
1.     Dane osobowe uczestników Konkursu „Nasz Sołtys 2012” będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, prezentacji kandydatów, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2.     Organizatorzy będą przechowywali dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3.     Organizatorzy nie będą przekazywali danych osobowych kandydatów Konkursu „Nasz Sołtys 2012” innym podmiotom poza firmą M2A Sp. z o.o., właściciela systemu Cumulus, który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem „Nasz Sołtys 2012”.
4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji kandydatów w Konkursie „Nasz Sołtys 2012” może prowadzić do odmowy przyznania im prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
 
 
§ 8. Nagrody
1.     W ramach konkursu zostaną przyznane następujące tytuły:
1)      „Nasz Sołtys 2012 -Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
2)      „Nasz Sołtys 2012 – Najpopularniejszy Sołtys Na Obcasach Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
3)      „Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012”,   
4)      „Nasz Sołtys 2012 -Najdłużej Urzędujący Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
2.     Nagrodami w konkursie będą: puchar „Sołtysa Roku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2012”, promocja laureatów miejscowości, z których pochodzą na witrynach internetowych organizatorów Konkursu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i współorganizatorów.
3.     Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych
4.     w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Podatek opłacają fundatorzy nagród.
5.     Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 23 września 2012 roku, podczas „Jarmarku Kujawsko –Pomorskiego” w Myślęcinku.
 
§ 9. Postanowienia końcowe
1.       Uzyskanie tytułu „Sołtys Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012”, wyklucza możliwość zgłoszenia nagrodzonego laureata do kolejnej edycji Konkursu.
2.       Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.       Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Mediów Regionalnych Sp. z o.o.,
 II Oddział w Bydgoszczy, Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz oraz pod adresami internetowymi: www.pomorska.pl/soltys, www.powiat.bydgoski.pl, www.kujawskopomorskie.pl
4.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania Konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia jego wyników.
5.       Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu.
6.       Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku na potrzeby Konkursu.
7.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania uczestników Plebiscytu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych).
8.       Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A, właściciel systemu Cumulus.

Karta-zgłoszenia-do-konkursu-Nasz-Sołtys-2012.doc

Oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody.doc

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij