Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkurs nr 1/2014 SPORT

Dodano: 2 stycznia 2014

Nowe, dnia 02 stycznia 2014 r.

Nasz znak: IKS.524.2.2014.ZL

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ  NOWEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

nr 1/2014

na

"Wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2014 roku"


Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2    i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536[2]) oraz uchwały nr XV/259/2013 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada  2013 roku w sprawie: uchwalenia na 2014 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam, co następuje:

 1. Otwarty konkurs nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 2. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 24 stycznia  2014 roku.O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.

 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

                                                                                                                             Burmistrz Nowego

                                                                                                                             Czesław Woliński[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.,  poz.645.

[2] Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654.,Nr. 149, poz. 887,  Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 Nr 209, poz.1244, Nr 232, poz . 1378.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij