Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Konkurs ofert 1/2013

Dodano: 20 grudnia 2012

Nowe, dnia 20 grudnia 2012 r.
 

Nasz znak: IKS.524.4.2012.TS

 
 
 
 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA  NOWEGO

 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2013 roku.  
 
Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2           i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536[2]) oraz uchwały nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam, co następuje:
 
1. Ogłosić otwarty konkurs nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
2. Regulamin o konkursie stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia.
 
3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 18 stycznia  2013 roku.          O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.
 
 
4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
 
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Nowego
                                                                                                          Czesław Woliński[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,           poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,      z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,      Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,   Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281,     z 2012 Nr 567.
 
[2] Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654.,Nr. 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 Nr 209, poz.1244.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij