Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Dodano: 29 grudnia 2009

23 kwietnia 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze inicjujące ideę utworzenia Lokalnej Grupy Działania, w którym uczestniczyli przedstawiciele 11 gmin powiatu świeckiego, samorządu powiatowego oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”. Uczestnicy spotkania wyrazili jednoznaczny pogląd o pilnej potrzebie podjęcia prac dla urzeczywistnienia omówionej idei, wyrażając jednocześnie wstępny akces przystąpienia do LGD.
W dniu 09 maja 2007r. odbyło się drugie spotkanie robocze, w którym uczestniczył dr Ryszard Kamiński z ODR Minikowo. Na spotkaniu tym nastąpiło zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Utworzenie Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu świeckiego”. Umowę zawarły gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Nowe, Świecie, Warlubie, Powiat Świecki i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” któremu powierzono funkcję koordynatora działań zmierzających do utworzenia LGD. W dniu 21 maja 2007r. zorganizowano trzecie spotkanie robocze z udziałem naczelnika Bartosza Szymańskiego – Departament Polityki Regionalnej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W międzyczasie odbyto spotkanie studyjne z dr Ryszardem Kamińskim w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Idea utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu świeckiego, którego znaczącą część stanowią tereny wiejskie, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uzyskała akceptację samorządów. Samorządy dostrzegały potrzebę utworzenia LGD dającą ogromną szansę na terenie powiatu wielu podmiotom poprzez integrację lokalnej społeczności co pozwoli na pozyskiwanie środków nie tylko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ale i innych funduszy strukturalnych.W miesiącu czerwcu przeprowadzono 7 spotkań informacyjnych w wszystkich gminach partnerskich, w których udział brali dla przedstawiciele trzech sektorów, które mogą wejść w skład LGD. Podczas spotkań prezentowane były ogólne informacje na temat podejścia Leader, PROW 2007-2013, jak również zasady tworzenia partnerstw lokalnych. Przeprowadzono również ankietę diagnozującą stan wiedzy na omawiany temat, stopień zadowolenia mieszkańców z obszaru, który zamieszkują, jak również kierunków rozwoju dla danej miejscowości, gminy i powiatu. Wyniki spotkań w terenie omówione zostały na konferencji podsumowującej, zorganizowanej 02 lipca 2007 r. W konferencji udział wzięli: uczestnicy spotkań w poszczególnych gminach, Wicestarosta Świecki, wójtowie gmin, przewodniczący rad gmin, lokalne media oraz przedstawiciele trzech sąsiednich Lokalnych Grup Działania – "Wstęga Kociewia", "Chata Kociewia", "Zakole Dolnej Wisły". Zaproszeni goście dokonali prezentacji:

Piotr Tomaszewski – Animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy – "Budowanie lokalnego partnerstwa",
Bartosz Szymański – Urząd Marszałkowski w Toruniu – "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w odniesieniu do podejścia Leader",
Katarzyna Lipowiec – Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" – "Prezentacja podsumowująca spotkania w gminach",
Magdalena Forc Cherek – wiceprezes LGD "Chata Kociewia" ze Starogardu Gdańskiego – Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia",
Waja Jabłonowska- Prezes Fundacji Pokolenia z Tczewa – Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia".
Podczas konferencji podkreślono ogromną rolę jaką LGD może odegrać w poprawie jakości życia na terenie wsi w najbliższych latach. Na bieżąco podejmowane są działania informacyjne i promocyjne w lokalnej prasie w celu rozpowszechnienia podejścia leader i potrzeby działania LGD. Nawiązano również kontakt z Lokalnymi Grupami Działania działającymi w sąsiedztwie m.in.; z "Wstęgą Kociewia" z Tczewa oraz "Chata Kociewia" ze Starogardu Gdańskiego. Przedstawiciele tych grup dwukrotnie przyjechali do Świecia (jedno spotkanie zorganizowano w siedzibie Stowarzyszenie, drugi raz grupy zaprezentowały swoją działalność podczas konferencji. Także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia dwukrotnie spotkani się LGD "Wstęga Kociewia", "Chata Kociewia" w Starogardzie Gdańskim, uczestnicząc w spotkaniu roboczym oraz konferencji w sprawie utworzenia marki Kociewia.
W związku z ogłoszeniem przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego konkursu ofert nr 17/2007 pn. "Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY- Lider", Stowarzyszenie złożyło 20 lipca 2007 r. ofertę na realizację zadania. Pozwoliło to na dofinansowanie działań podjętych w ramach tworzenia LGD na terenie powiatu w okresie od 20 sierpnia 2007 do 15 listopada 2007. Realizacja projektu zapoczątkowana została zebraniem formalnych deklaracji przystąpienia do tworzonej na terenie powiatu świeckiego Lokalnej Grupy Działania od partnerów społecznych i gospodarczych z terenu siedmiu gmin partnerskich. Następnie przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie: określenia wiodących tematów rozwoju do Lokalnej Strategii Rozwoju w formie pytania ankietowego oraz wyboru nazwy i logo dla LGD w formie konkursowej. Wytypowano nazwę dla Lokalnej Grupy Działania, która brzmi: Lokalna Grupa Działania "GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO" i ustalono główne tematy, które zapisane będą w Lokalnej Strategii Rozwoju. Kolejnym etapem było przeprowadzenie w każdej gminie partnerskiej trzydniowego szkolenia w formie warsztatów z zakresu: zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania lokalnego Partnerstwa oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W trakcie warsztatów z opracowania LSR wyłonione zostały osoby do zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii. Ponadto zorganizowano dwie wizyty studyjne w funkcjonujących już Lokalnych Grupach Działania na terenie Polski (w LGD "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" oraz w LGD "Chata Kociewia"). Przez cały okres realizacji projektu kampania promocyjna (dystrybucja plakatów i ulotek, informacje w prasie lokalnej, ogłoszenia na tablicach informacyjnych i w Internecie).W rezultacie osiągnięto wszystkie zakładane cele i efekty projektu tworząc Lokalną Grupę Działania na terenie powiatu świeckiego z udziałem 64 partnerów. W dniu 07 listopada 2007r. odbyło się zebranie założycielskie LGD, na którym powołano Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", przyjęto uchwałą statut Lokalnej Grupy Działania i wybrano Komitet Założycielski. Efektem końcowym było złożenie w dniu 14 listopada 2007r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o zarejestrowanie LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zostało zarejestrowane w KRS w dniu 04 kwietnia 2008r. pod numerem 0000303015. W dniu 29 kwietnia 2008r. odbyło się Walne Zebranie Wyborcze LGD, w wyniku którego drogą głosowania (zgodnie ze statutem LGD) wybrany został Zarząd Lokalnej Grupy Działania, Komisja Rewizyjna oraz Rada. Obecnie trwają przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zespół ds. LSR skupia się na planowaniu rozwoju działalności gospodarczej (tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw), turystyki i agroturystyki, poprzez zachowanie i wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczo-kulturowych ziemi świeckiej, gdyż właśnie w tych obszarach będzie aktywnie działała Lokalna Grupa Działania: Gminy Powiatu Świeckiego".


http://www.lgdswiecie.pl/

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij