Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Nabór na wolne stanowisko w LGD Gminy Powiatu Świeckiego z siedzibą w Świeciu

Dodano: 29 grudnia 2009

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ogłasza nabór

na stanowisko pracy Kierownik Biura LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

1. Wymagania:

OGÓLNE:

Pracownikiem LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” może być osoba, która:

· zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,

· posługuje się biegle językiem polskim,

· posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

· jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

· nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

· posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

KONIECZNE :

· wykształcenie wyższe,

· min. trzyletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pomocowych i zarządzaniu projektami,

· znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z aktami wykonawczymi,

· znajomość problematyki obszarów wiejskich w tym podejścia LEADER,

· ukończone kursy i szkolenia niezbędne na stanowisku w szczególności z zakresu PROW, zarządzania projektami (udokumentowane),

· bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

· sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

POŻĄDANE :

· znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,

· znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych,

· dobra organizacja pracy,

· prawo jazdy kat. B.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· nadzorowanie bieżącego funkcjonowania biura LGD

· kierowanie zespołem,

· prowadzenie spraw kadrowych,

· prowadzenie dokumentacji prawnej i kancelaryjno-biurowej LGD,

· prowadzenie rejestrów sądowych,

· uczestniczenie w posiedzeniach członków władz LGD oraz Rady i sporządzanie protokołów z posiedzeń,

· prowadzenie rejestru uchwał,

· organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji w ramach działalności LGD,

· obsługa beneficjentów LGD,

· przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy,

· nadzór merytoryczny nad stroną internetową LGD,

· ochrona dokumentów przed zniszczeniem,

· archiwizacja dokumentów,

· współpraca z innymi instytucjami.

2. Wymagane dokumenty:

– życiorys /CV/,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie

do dnia 22 września 2009r.

Z dopiskiem: „dot. Naboru na stanowisko Kierownik Biura”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ogłasza nabór

na stanowisko pracy Pracownik administracyjny LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

1. Wymagania:

OGÓLNE:

Pracownikiem LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” może być osoba, która:

· zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,

· posługuje się biegle językiem polskim,

· posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

· jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

· nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

· posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

KONIECZNE :

· wykształcenie min średnie,

· doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych,

· znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z akta i wykonawczymi,

· znajomość problematyki obszarów wiejskich w tym podejścia LEADER,

· sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,

· bardzo dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

POŻĄDANE :

· dobra organizacja pracy,

· umiejętność obsługi interesantów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

§ prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej LGD,

§ przyjmowanie i prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

§ przyjmowanie faksów, telefaksów, obsługiwanie telefonów,

§ organizowanie posiedzeń członków władz LGD oraz Rady,

§ organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji w ramach działalności LGD,

§ obsługa beneficjentów LGD,

§ przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,

§ rozliczanie środków na funkcjonowanie LGD oraz projektów współpracy w ramach PROW,

§ przygotowywanie sprawozdań, raportów,

§ aktualizacja stroną internetową LGD,

§ ochrona dokumentów przed zniszczeniem,

§ archiwizacja dokumentów,

§ zaopatrzenie biura.

2. Wymagane dokumenty:

– życiorys /CV/,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie

do dnia 22 września 2009r.

Z dopiskiem: „dot. Naboru na stanowisko Pracownika administracyjnego”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ogłasza nabór

na stanowisko pracy Głównego księgowego LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

1. Wymagania:

OGÓLNE:

Pracownikiem LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” może być osoba, która:

· zamieszkuje na obszarze Unii Europejskiej,

· posługuje się biegle językiem polskim,

· posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

· jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

· nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

· posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

KONIECZNE :

· wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,

· doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości lub finansów m.in. w organizacjach pozarządowych,

· wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych,

· znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z aktami wykonawczymi,

· znajomość informatycznych programów finansowo – księgowych

· dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

· sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

POŻĄDANE :

· znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz prawa zamówień publicznych,

· umiejętność samodzielnego śledzenia zmian w przepisach,

· dobra organizacja pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· prowadzenie ksiąg rachunkowych LGD w tym kasy według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29-X-1994r. ze zmianami oraz wymagań ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. i pozostałych przepisów szczegółowych.

· przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących w szczególności:

o Ustalania podstaw opodatkowania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze,

o Wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników.

· prowadzenie list płac pracowników.

· bieżąca znajomość programów realizowanych przez LGD i zasad ich rozliczania.

· przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych.

· nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez innych pracowników.

2.Wymagane dokumenty:

– życiorys /CV/,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul . Chmielniki 2b 86-105 Świecie

do dnia 22 września 2009r.

Z dopiskiem: „dot. Naboru na stanowisko Głównego księgowego”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
College application deadline january 1 Get Promo Code Source How do clubs work in high school Full page Why do they say math helps for my future when im not going to work that is related to the math? Discount Coupon Uc berkeley architecture cats thesis MyAssignmentHelpDesk.com Promo Tutors to help with essay writing