Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym”

Dodano: 11 stycznia 2023

ZARZĄDZENIE NR 427/2022

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 20 grudnia 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym”.

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 t.j. z póź. zm.[1]), art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i 2 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 t.j. ze póź. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

 • 1. Ogłaszam otwarty konkurs nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego pod nazwą ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, opis oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji działania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 18 stycznia 2023 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.
 • 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Burmistrz Nowego

                                                                           Czesław Woliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 427/2022

Burmistrza Nowego z dnia 20 grudnia 2022 r.

Burmistrz Nowego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2023

na wykonywanie zadań publicznych w dziedzinie usług społecznych

 

Rozdział I

Rodzaje zadań objęte konkursem:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora zadania w projekcie pod nazwą „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Liderem projektu jest gmina Nowe w jej imieniu projekt będzie realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizator jest zobowiązany do ścisłej współpracy
z liderem.

Zadaniem realizatora będzie:

 1. Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym.

Szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 427/2022 Burmistrza Nowego z dnia 20 grudnia. 2022r dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://bip.gminanowe.pl/?c=5787

Rozdział II

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na realizację zadania wymienionego w konkursie zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji działania planuje się przeznaczyć kwotę 18 400 zł.
 2. Zmiany w zakresie realizacji zadań finansowanych w ramach powierzenia zadań wymagająpisemnego zgłoszenia i zgody Grantodawcy (Departament Pomocy i IntegracjiSpołecznej
  w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Instytucja Organizująca Konkurs).
 1. W 2021 r. na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina Nowe przeznaczyła kwotę 15 400 złotych, w roku 2022 13 955 złotych. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2021 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)
 2. Burmistrz Nowego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania środków finansowych na realizację zadania lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Rozdział III

Zasady przyznawania dofinansowań:

 

 1. Powierzenie zadania następuje z zastosowaniem przepisów art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2
  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Do złożenia oferty uprawnione
  są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem zadań, nie gwarantuje również przyznania wnioskowanej przez Oferenta kwoty.
 1. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania.
 1. Z dotacji Gminy, przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem zawarcia umowy,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

4) z tytułu opłat i kar umownych,

5) poniesione na przygotowanie oferty,

6) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów.

7) koszty administracyjne realizatora np. obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych administracyjnych realizatora, itd.

 

Rozdział IV

Termin i warunki składania ofert

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz. 2057) w terminie do 18 stycznia 2023 pocztą na adres:

Urząd Gminy Nowe plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

 

lub osobiście do biura obsługi klienta:

Urzędu Gminy Nowe plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

 1. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) lub odebrać osobiście w Urzędu Gminy Nowe.
 1. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie
  z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu
  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
 1. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji),

2) nieobowiązkowym załącznikiem jest kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub wydruk z odpisu KRS pobrany ze strony http://ems.ms.gov.pl/ lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3) oświadczenia, umowy bądź inne dokumenty potwierdzające kryteria punktowe na podstawie, których dokonana będzie ocena merytoryczna.

 1. Załączniki do oferty winny być:

1) ponumerowane,

2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w skoroszycie, w zamkniętej
  i opieczętowanej kopercie z oznaczeniem: Otwarty konkurs ofert nr 2/2023 w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.
 1. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.
 2. Obowiązek sporządzenia kompletnej oferty spoczywa na Oferencie.

 

Rozdział V

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie, na które jest składana oferta muszą zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2023 roku.
 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 1. Zmiany w zakresie realizacji środków finansowych lub sposobie realizacji działań realizatora,wymagają zgody wyrażonej w formie pisemnej.
 1. Zmiany w zakresie realizacji zadań finansowanych w ramach powierzenia zadań wymagają
  pisemnego zgłoszenia i zgody.

Rozdział VI

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 

 1. Wybór oferty do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 1. Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs, Burmistrz Nowego powoła zarządzeniem Komisję konkursową.
 1. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez komisję konkursową będzie spełnienie następujących wymogów:

1) złożenie oferty na właściwym formularzu,

2) złożenie oferty na całość zadań,

3) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),

4) złożenie oferty w terminie wymaganym w regulaminie,

5) dołączenie do oferty wszystkich wymaganych regulaminem załączników określonych
w rozdziale IV ust. 4, podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu
na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy
do wniosku nie dołączono dokumentów wymaganych w postępowaniu konkursowym przewodniczący komisji konkursowej zamieszcza, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”), informację  o możliwości i terminie uzupełnienia braków formalnych,

6) podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

7) zgłoszenie w ofercie zadań zgodnych z celami i założeniami konkursu,

 1. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Burmistrzowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 1. Kryteria oceny merytorycznej:
Rodzaj kryterium Maksymalna

liczba punktów

1.Możliwość realizacji zadania publicznego:

a) doświadczenie w realizacji projektów w tym w formie partnerstwa, oferty wspólnej, konsorcjum, itd.

Uwaga dotyczy działań  zrealizowanych w latach 2014-2022

 

20
b) doświadczenie w realizacji projektów społecznych z zakresu mieszkalnictwa, na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezdomności i/lub wykluczeniu społecznemu

 

10
c) posiadanie, bądź utworzenie na czas trwania projektu i jego trwałości na terenie gminy Nowe biura projektu bądź pomieszczeń, w których możliwa jest realizacja poszczególnych działań.* (wkład rzeczowy) 10
2 Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne/ rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/** 5
RAZEM 45
1.Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny czy są zachowane progi kwotowe zgodne z wnioskiem o powierzenie grantu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 10
RAZEM 10
Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania. 5
Oferent, w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem oferty, zatrudniał minimum  4 osoby z niepełnosprawnością, w wymiarze co najmniej ½ etatu i nie krócej niż 6 miesięcy w odniesieniu do każdej z tych osób.*** 5
RAZEM 10
OGÓŁEM 65

* weryfikowane na podstawie umowy najmu, bądź umowy przedwstępnej;

** weryfikowane np. na podstawie listów referencyjnych;

***weryfikowane na podstawie oświadczenia

 1. Komisja sporządzi listę złożonych ofert, z uwzględnieniem wysokości otrzymanych punktów i przedstawi ją Burmistrzowi do akceptacji.
 2. Ostateczną decyzję o wyborze realizatora podejmuje Burmistrz Nowego
 1. Od decyzji Burmistrza Nowego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 1. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Decyzja Burmistrza stanowi podstawę do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania
  i rozliczenia zadania. Umowa zostanie sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz. 2057). Ramowy wzór umowy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz można go otrzymać w Urzędzie Gminy Nowe.
 2. Burmistrz Nowego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 3. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Nowego z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz Nowego może podpisać umowę
  z następnym na liście oferentem, bądź ogłosić nowy konkurs.
 4. Oferent jest zobowiązany do stałej współpracy przy realizacji projektu, sporządzania
  i składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, w terminie i na zasadach określonych w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru określonego
  w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz. 2057). Wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”),
  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca
  z organizacjami pozarządowymi”) oraz można go otrzymać w Urzędzie Gminy Nowe. Wraz ze sprawozdaniem Oferent zobowiązany jest do złożenia wykazu wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 5. Oferent, któremu zostanie powierzona realizacja zadań jest zobowiązany do:

1) zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych przekazanych mu oznaczeń związanych z obowiązkiem informacyjnym w ramach projektu,

2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 427/2022

Burmistrza Nowego z dnia 20 grudnia 2022 r.

 

 

 

Opis oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji działania

 

Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym

 

Profilaktyka zdrowia psychicznego realizowana w środowisku lokalnym- na terenie gminy Nowe. Działania skierowane w szczególności do osób niepełnosprawnych intelektualnie, seniorów oraz osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do przedsięwzięć realizowanych w regionie, a skupionych na profilaktyce prozdrowotnej- osoby zamieszkujące w miejscach słabo skomunikowanych, w znacznym oddaleniu od ośrodków realizujących ww. przedsięwzięcia, o uwarunkowaniach wynikających z jednostki chorobowej (na przykład osoby niewychodzące z domu, leżące).

Do zadań realizującego profilaktykę zdrowia psychicznego- specjalisty psychiatrii będzie należało prowadzenie indywidualnych oraz grupowych spotkań o charakterze profilaktycznym mających na celu podniesienie świadomości, wagi i konieczności podejmowania procesu leczenia, utrzymywania higieny psychicznej, umiejętności poszukiwania specjalistycznego wsparcia oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Zaplanowano 80 usług dla 25 osób (1 usługa-1 godzina). Forma świadczenia usług: własna działalność gospodarcza lub umowa cywilno-prawna. Trwałość działania określono na okres 7 miesięcy. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji działania wynosi 18 400 zł.

[1]     Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2022, poz. 1005,1079.

[2]     Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021, poz. 2490.

 

Załącznik nr 1 do UMOWY- OFERTA

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij