Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Burmistrza Nowego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2022 r.

Dodano: 29 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR  320 /2021

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 t.j. z póź. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1057 t.j. ze póź. zm[2]) oraz uchwały nr XXXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały nr XXXIX/249/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   zarządzam, co następuje:

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

  • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

  • 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 21 stycznia 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe lub data stempla pocztowego.

  • 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński

[1]  Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021, poz. 1834.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019 poz. 2020;  z 2021 poz. 1038, 1243, 1535.

Klauzula informacyjna – konkursy organizacje pozarządowe

KOREKTA 2022 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Regulamin otwarty konkurs ofert nr 1 2022 (kultura fizyczna i rekreacja) zał 1 do zarządzenia 320 2021

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3

Wymagane informacje wypełniające obowiązek informacyjny

załacznik – zestawienie faktur

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Source Students feel as though they 're priced out of getting theirs written when they need help. SuperbPaper.com discount code Kingdom Academic Help Coupon Code Promo 2022 Promo 2022 Promo Codes P