Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Burmistrza Nowego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2022 r.

Dodano: 29 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR  320 /2021

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 t.j. z póź. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1057 t.j. ze póź. zm[2]) oraz uchwały nr XXXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały nr XXXIX/249/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia na 2022 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   zarządzam, co następuje:

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

  • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

  • 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 21 stycznia 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe lub data stempla pocztowego.

  • 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński

[1]  Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021, poz. 1834.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019 poz. 2020;  z 2021 poz. 1038, 1243, 1535.

Klauzula informacyjna – konkursy organizacje pozarządowe

KOREKTA 2022 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Regulamin otwarty konkurs ofert nr 1 2022 (kultura fizyczna i rekreacja) zał 1 do zarządzenia 320 2021

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3

Wymagane informacje wypełniające obowiązek informacyjny

załacznik – zestawienie faktur

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij