Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 241/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych

Dodano: 24 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 241/2018

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia  24  stycznia 2018 roku

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku.  

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r poz. 1817 z póź. zm[2].) oraz uchwały nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada  2017 roku w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
  • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  • 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 23 lutego 2018 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.
  • 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński

[1]  Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017 poz.:2232.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017r. poz. 60, 573, 1909.

Ogłoszenie konkursowe 2 2018

WZÓR KOREKTY 2018

WZÓR OFERTY 2018

WZÓR SPRAWOZDANIA 2018

WZÓR UMOWY 2018

Załącznik nr 1 – Regulamin

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij