Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Nowego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2019

Dodano: 16 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 28/2019

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2019 roku.  

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j. z póź. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 t.j. z póź. zm[2].) oraz uchwały nr  II/15 /18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia   2018 roku w sprawie: uchwalenia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Ogłaszam otwarty uzupełniający konkurs nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
  • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  • 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 8 lutego 2019 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe lub data stempla pocztowego.
  • 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1]  Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1349,1432, 2500.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 723,1365.

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin otwarty konkurs ofert nr 2 2019 (Sport)

WZÓR KOREKTY 2019

WZÓR OFERTY 2019

WZÓR SPRAWOZDANIA 2019

WZÓR UMOWY 2019

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
child refuses to do school work Nursing Assignment Help recent best buy financial information research essay examples essay learning objectives help college students college paper writing services online bachelor thesis valuation Discounts