Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 403 z dnia 21 września 2022 r. Burmistrza Nowego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2022

Dodano: 23 września 2022

ZARZĄDZENIE NR 403/2022

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 21 września 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na  wykonywanie zadań publicznych realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 t.j. z póź. zm.[1]), art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i 2 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 t.j. ze póź. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

 • 1. Ogłaszam otwarty konkurs nr 5/2022 na wykonywanie zadań publicznych w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, opis działań stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji działań stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 • 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 14 października 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.

 • 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 403/2022

Burmistrza Nowego z dnia 21 września 2022r.

 

Burmistrz Nowego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 5/2022

 

na wykonywanie zadań publicznych w dziedzinie usług społecznych

 

Rozdział I

Rodzaje zadań objęte konkursem:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora zadań w projekcie pod nazwą „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Liderem projektu jest gmina Nowe, w jej imieniu projekt będzie realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizator jest zobowiązany do ścisłej współpracy
z liderem.

Do zadań realizatora należą:

 • utworzenie i prowadzenie 1 mieszkania wspomaganego z zapewnieniem indywidualnego wsparcia,
 • środowiskowe usługi psychologa,
 • usługa terapii uzależnień,
 • pielęgniarska opieka domowa,
 • realizacja specjalnych ścieżek rozwoju dla dorosłej młodzieży i osób
  z niepełnosprawnościami (dalej OZN) usamodzielniających się,
 • udział w przygotowaniu i wdrożeniu Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji (dalej Planu DI).

Szczegółowy opis projektu jak i zadań stanowi załącznik nr 2 oraz 3 do Zarządzenia Nr 403/2022 Burmistrza Nowego z dnia 21 września 2022r dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://bip.gminanowe.pl/?c=5787

Rozdział II

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na realizację wszystkich zadań wymienionych w konkursie zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji działań planuje się przeznaczyć kwotę 199 250 zł.
 2. Zmiany w zakresie realizacji zadań finansowanych w ramach powierzenia zadań wymagająpisemnego zgłoszenia i zgody Grantodawcy (Departament Pomocy i IntegracjiSpołecznej
  w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Instytucja Organizująca Konkurs).

 1. W 2021 r. na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina Nowe przeznaczyła kwotę 15 400 złotych, w roku 2022 13 955 złotych. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2021 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)

Rozdział III

Zasady przyznawania dofinansowań:

 

 1. Powierzenie zadania następuje z zastosowaniem przepisów art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2
  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Do złożenia oferty uprawnione
  są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem zadań, nie gwarantuje również przyznania wnioskowanej przez Oferenta kwoty.

 1. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania.

 1. Z dotacji Gminy, przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2022 nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem zawarcia umowy,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

4) z tytułu opłat i kar umownych,

5) poniesione na przygotowanie oferty,

6) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów.

7) koszty administracyjne realizatora np. obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych administracyjnych realizatora, itd.

 

Rozdział IV

Termin i warunki składania ofert

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz. 2057) w terminie do 14 października 2022 pocztą na adres:

Urząd Gminy Nowe plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

 

lub osobiście do biura obsługi klienta:

Urzędu Gminy Nowe plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

 1. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) lub odebrać osobiście w Urzędu Gminy Nowe.

 1. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie
  z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu
  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 1. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji),

2) nieobowiązkowym załącznikiem jest kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub wydruk z odpisu KRS pobrany ze strony  http://ems.ms.gov.pl/ lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3) oświadczenia, umowy bądź inne dokumenty potwierdzające kryteria punktowe na podstawie, których dokonana będzie ocena merytoryczna.

 1. Załączniki do oferty winny być:

1) ponumerowane,

2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w skoroszycie, w zamkniętej
  i opieczętowanej kopercie z oznaczeniem: Otwarty konkurs ofert nr 5/2022 w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

 1. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta musi dotyczyć wszystkich powierzanych zadań.

 1. Obowiązek sporządzenia kompletnej oferty spoczywa na Oferencie.

 

Rozdział V

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadania, na które jest składana oferta muszą zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2023 roku.

 1. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 1. Zmiany w zakresie realizacji środków finansowych lub sposobie realizacji działań realizatora,wymagają zgody wyrażonej w formie pisemnej.

 1. Zmiany w zakresie realizacji zadań finansowanych w ramach powierzenia zadań wymagają
  pisemnego zgłoszenia i zgody.

Rozdział VI

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 

 1. Wybór oferty do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

 1. Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs, Burmistrz Nowego powoła zarządzeniem Komisję konkursową.

 1. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez komisję konkursową będzie spełnienie następujących wymogów:

1) złożenie oferty na właściwym formularzu,

2) złożenie oferty na całość zadań,

3) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),

4) złożenie oferty w terminie wymaganym w regulaminie,

5) dołączenie do oferty wszystkich wymaganych regulaminem załączników określonych
w rozdziale IV ust. 4, podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu
na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy
do wniosku nie dołączono dokumentów wymaganych w postępowaniu konkursowym przewodniczący komisji konkursowej zamieszcza, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”), informację  o możliwości i terminie uzupełnienia braków formalnych,

6) podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

7) zgłoszenie w ofercie zadań zgodnych z celami i założeniami konkursu,

 1. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Burmistrzowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

 1. Kryteria oceny merytorycznej:
Rodzaj kryterium Maksymalna

liczba punktów

1.Możliwość realizacji zadania publicznego:

a) doświadczenie w realizacji projektów w tym w formie partnerstwa, oferty wspólnej, konsorcjum, itd.

Uwaga dotyczy działań  zrealizowanych w latach 2014-2022

 

20
b) doświadczenie w  realizacji projektów społecznych z zakresu  mieszkalnictwa, przeciwdziałania bezdomności i/lub wykluczeniu społecznemu

 

10
c) posiadanie, bądź utworzenie  na czas trwania projektu i jego trwałości na terenie gminy Nowe biura projektu bądź pomieszczeń, w których możliwa jest realizacja poszczególnych działań.* (wkład rzeczowy) 10
2 Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne/ rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/** 5
RAZEM 45
1.Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny czy są zachowane progi kwotowe zgodne z wnioskiem o powierzenie grantu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 10
RAZEM 10
Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania. 5
Oferent, w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem oferty, zatrudniał minimum  4 osoby z niepełnosprawnością, w wymiarze co najmniej ½ etatu i nie krócej niż 6 miesięcy w odniesieniu do każdej z tych osób.*** 5
RAZEM 10
OGÓŁEM 65

* weryfikowane na podstawie umowy najmu, bądź umowy przedwstępnej;

** weryfikowane np. na podstawie listów referencyjnych;

***weryfikowane na podstawie oświadczenia

 1. Komisja sporządzi listę złożonych ofert, z uwzględnieniem wysokości otrzymanych punktów i przedstawi ją Burmistrzowi do akceptacji.
 2. Ostateczną decyzję o wyborze realizatora podejmuje Burmistrz Nowego

 1. Od decyzji Burmistrza Nowego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 1. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Decyzja Burmistrza stanowi podstawę do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania
  i rozliczenia zadania. Umowa zostanie sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz. 2057). Ramowy wzór umowy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz można go otrzymać w Urzędzie Gminy Nowe.
 2. Burmistrz Nowego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 3. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Nowego z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz Nowego może podpisać umowę
  z następnym na liście oferentem, bądź ogłosić nowy konkurs.
 4. Oferent jest zobowiązany do stałej współpracy przy realizacji projektu, sporządzania
  i składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, w terminie i na zasadach określonych w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru określonego
  w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz. 2057). Wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”),
  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca
  z organizacjami pozarządowymi”) oraz można go otrzymać w Urzędzie Gminy Nowe. Wraz ze sprawozdaniem Oferent zobowiązany jest do złożenia wykazu wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 5. Oferent, któremu zostanie powierzona realizacja zadań jest zobowiązany do:

1) zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych przekazanych mu oznaczeń związanych z obowiązkiem informacyjnym w ramach projektu,

2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań.

[1]     Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2022, poz. 1005,1079.

[2]     Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021, poz. 2490.

 

Załącznik nr 1 do UMOWY- OFERTA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij