Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Nowego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2019

Dodano: 13 lutego 2019

ZARZĄDZENIE NR 41/2019

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 7 lutego 2019 roku

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2019 roku – konkurs uzupełniający.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j. z póź. zm[1].), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 t.j. z póź. zm[2].) oraz uchwały nr  II/15 /18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2019 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg – członek

3) Pani  Karolina Gutowska – członek

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 13 Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 uchwalonym uchwałą nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia   2018 roku oraz regulaminem otwartego konkursu  ofert nr 2/2019.
  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1349,1432, 2500.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 723,1365; z 2019 poz. 37.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij