Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 92/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji

Dodano: 9 grudnia 2015

ZARZĄDZENIE NR 92/2015
BURMISTRZA NOWEGO
z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, j.t.), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz. 1118. z póź. zm. ) oraz uchwały nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 4 stycznia 2016 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego
Czesław Woliński

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin otwarty konkurs ofert nr 1 2016 (Sport)

WZÓR KOREKTY

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

WZÓR UMOWY

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij