Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2016

Dodano: 8 stycznia 2016

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 5 stycznia 2016 roku

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późn. zm.[1]), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz. 1118. z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

  • 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2016 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg – Członek

3) Pan Magdalena Podgórska – Członek

4) Pani Patrycja Nowicka – Członek

5) Pani Andrzej Piotrowicz – Członek

  • 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 15 Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowem nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 roku oraz regulaminem otwartego konkursu ofert nr 1/2016.
  • 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Nowego

                                                                                 Czesław Woliński

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014, poz. 1138,1146; z 2015 poz. 1255, 1333, 1339, 1777.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij