Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe

Dodano: 14 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 324/2022

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 13 stycznia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości  projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe  i określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm[1].)  w związku z art.37 ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021  r. poz. 2233 z późn.zm[2].)  zarządzam co następuje:

 • 1. Podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe i określenia sezonu kąpielowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • 2. Uwagi i propozycje do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 2, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesłania drogą elektroniczną bądź poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej/złożenie  w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, mail: nowe@gminanowe.pl.

 • 3. Termin składania uwag i propozycji wyznaczam na okres od 17 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Nowego.

 • 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

                                                                  Czesław Woliński

                                                                  Burmistrz Nowego

 

 

Załącznik nr  1 do Zarządzenia nr 324/2022

Burmistrza Nowego z dnia 13 stycznia  2022 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR   /2022

Rady Miejskiej w Nowem  z dnia   2022 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe i określenia sezonu kąpielowego w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm[3].) i art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. (tj. Dz. U. z 2021  r. poz. 2233 z późn.zm[4]) uchwala się, co następuje:

 • 1

 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Nowe na rok 2022, obejmujący Kąpielisko nad Jeziorem Czarownic ul. Komierowskiego w Nowem, nr działki 11/1, 12/1, 13/1 , długość linii brzegowej 40 mb. Lokalizację Kąpieliska określa załącznik nr 1 do Uchwały.

 2. Organizatorem Kąpieliska nad Jeziorem Czarownic w Nowem jest Burmistrz Nowego, Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe.

 • 2

W roku 2022 sezon kąpielowy na terenie Kąpieliska  będzie trwał od 1 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 • 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

do uchwały nr /2022 Rady Miejskiej w Nowem   z dnia ……………. 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe  w 2021 roku.

         Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, Rada Miejska  określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres nie krótszy niż 21 dni tj. od 17 stycznia 2022r.  do 11 lutego 2022r. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały.

         Projekt uchwały – w myśl art. 37 ust. 12 ww. ustawy – został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świeciu.

         Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

[1]  Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021, poz. 1834.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021 r. poz. 1641, 2368.

[3] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021, poz. 1834.

[4] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2021 r. poz. 1641, 2368.

 

Formularz uwag do Zarządzenia 324 2022

 

 

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij