Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Przetarg nieograniczony mieszkania w Małym Komorsku

Dodano: 17 stycznia 2014

Nowe, dn. 17 stycznia 2014 r.

Nasz znak: IKS.271.1.2014.RG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Burmistrz Nowego

Ogłasza przetarg nieograniczony

na

„Zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania oraz budowa budynku gospodarczego w miejscowości Mały Komorsk na dz. nr 285 położonej w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, jednostka Nowe”Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe , Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 37 210, faks 52 33 28 466.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowe.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania oraz budowa budynku gospodarczego w miejscowości Mały Komorsk na dz. nr 285 położonej w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, jednostka Nowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest – Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania oraz budowa budynku gospodarczego w miejscowości Mały Komorsk na dz. nr 285 położonej w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk , jednostka ewidencyjna Nowe.3.2.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45.11.00.00 -1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45.21.00.00- 2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne. 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne. 45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 2.1 Zamówienie opisane jest poprzez nazwę i kod CPV, dostawę wskazanych w projekcie wykonawczym sprzętu i wyposażenia, projekt budowlany, projekty wykonawcze branż : – branża architektoniczno – budowlana, – branża konstrukcyjna, – branża sanitarna – instalacje wod-kan, gazowe, c.o. i wentylacji, – branża elektryczna. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz kosztorysy ślepe 2.2. Zakres robót obejmuje wykonanie: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie robót fundamentowych, wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich, wykonanie robót murarskich, wykonanie pokrycia dachu, wykonanie robót instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych), wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót tynkarskich, wykonanie robót izolacyjnych, wykonanie robót posadzkowych, wykonanie robót dekarsko – blacharskich, wykonanie robót malarskich, montaż armatury i przyborów sanitarnych, montaż pozostałych elementów wykończeniowych (drzwi wewnętrzne itp.). budowa budynku gospodarczego. 2.3 Roboty wykonywane mają być w następującej kolejności: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzenie terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego i zaplecza budowy), wykonanie wykopów fundamentowych, wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, wykonanie murowanych ścian, wykonanie pokrycia dachowego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wentylacyjnej), wykonanie robót wewnętrznych w budynku (tynki), wykonanie posadzki, wykonanie powłok malarskich, pozostałe roboty wykończeniowe. 3. Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia określony w dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany i wykonawczy został częściowo wykonany przez poprzedniego wykonawcę, i wobec tego zakres wymaganych robót budowlanych w niniejszym zamówieniu jest pomniejszony w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego i wykonawczego, i wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu w celu określenia zakresu robót wymaganych niniejszym zamówieniem powinni w szczególności posługiwać się kosztorysem ślepym o nazwach kosztorys ślepy – budynek gospodarczy pozostałe roboty do wykonania oraz kosztorysem ślepym kosztorys ślepy – zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale mieszkalne – pozostałe robot do wykonania i kosztorysem ślepym – zagospodarowanie terenu. 4 Wykonawca zobowiązany jest do: – zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zastosowania szczególnych środków ostrożności, uniemożliwiających dostęp osób postronnych bezpośrednio do terenu robót, – zastosowania należytego stałego zabezpieczenia odgradzającego osoby postronne od miejsca robót oraz miejsc składowania materiałów budowlanych, – zabezpieczenia wykopów w sposób uniemożliwiający dostęp i wpadnięcie niepowołanych osób, – zabezpieczenia w zakresie ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia – skróconej dokumentacji projektowej. W wypadku wskazania w dokumentacji projektowej konkretnych nazw producentów określonych materiałów lub technologii, wykonawca ma obowiązek zapewnić materiały równoważne, o właściwościach, co najmniej takiej samej, jakości jak materiały wskazane w dokumentacji projektowej. 6 Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nienadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Wykonawca materiały nienadające się do wykorzystania i stanowiące odpady zwozić będzie na składowisko odpadów w Milewie. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nienadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru są własnością Zamawiającego. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: projekt wykonawczy, projekty wykonawcze branż, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz kosztorys ślepy będące integralną częścią dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty mają być wykonane z zachowaniem warunków i uzgodnień ze stronami i warunków wynikających z norm technicznych oraz wymogów sztuki budowlanej. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z prawomocnymi decyzjami właściwych organów, będących do dyspozycji w siedzibie Zamawiającego oraz z dokumentacją projektową opracowaną przez ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH BENBUD INŻ. BENEDYKT REDER. Wszelkie ewentualne zmiany muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych oraz dostaw i montażu urządzeń wewnętrznych w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie później niż 3 dni przed planowanym przejęciem placu budowy. Harmonogram musi odzwierciedlać kolejność robót wskazaną w punkcie 3.2.3 SIWZ. Harmonogram wymaga akceptacji zamawiającego w formie pisemnej, w szczególności w części dotyczącej daty rozpoczęcia robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić terminy i godziny wykonywania prac związanych z wysokim hałasem zapyleniem i zanieczyszczeniem powietrza z Zamawiającym. 10 Do Wykonawcy należy zapewnienie niezbędnych mediów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem wody, na zasadach wskazanych w istotnych postanowieniach umowy o wykonanie robót budowlanych. 11. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy (kosztorys ślepy), stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Kosztorys ten ma charakter pomocniczy i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za wykonanie zamówienia służy jedynie do wyliczenia wynagrodzenia na użytek umów zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami oraz przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, dla określenia zakresu oraz przedmiotu tych umów oraz maksymalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców wypłacanego w ramach płatności końcowej po protokolarnym odbiorze końcowym wykonanej inwestycji . 12. Zamawiający wskazuje, iż w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne. Zamawiający jednak wobec okoliczności wskazanych w punkcie 3.3 niniejszego SIWZ bardzo usilnie rekomenduje wykonawcom wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się ze stanem przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, iż niezależnie od tego, czy wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia w ramach wizji lokalnej czy nie uczynił tego, Zamawiającemu przysługuje prawo do nie przyjęcia zastrzeżeń wykonawcy, co do stanu przedmiotu umowy składanych po zawarciu umowy z wykonawcą..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych , o których mowa w art. 67 ust. pkt.5 ustaw PZP , stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7.1. Wykonawca zapewni wadium w wysokości: 25 000,00 zł Termin ważności wadium określa się na 30 dni. Termin liczony jest od terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu wpłacone przelewem do Banku Spółdzielczego w Nowem , ul. Bydgoska 12, 86 – 170 Nowe Nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych /bezwarunkowo/, – gwarancjach ubezpieczeniowych /bezwarunkowo/, – poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007r Dz. U. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 7.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: – w przypadku przelewu na rachunek zamawiającego, ksero dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty, – w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach należy dokument załączyć do oferty w formie oryginału. 7.3. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: – wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wówczas Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – unieważnieniu postępowania, – na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.4. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: – odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, – w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania powyższych warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub podmiotów trzecich muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez te podmioty. Warunki będą oceniana wg formuły spełnia -nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku: tj. Wykonawca wykaże co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 500 000 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy brutto ) każda. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Załącznik nr 2 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz załączyć dokument/y potwierdzający, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż wskazane przez niego roboty budowlane odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1.Kierownikiem budowy. 2.Kierownikami robót w zakresie branży: – sanitarnej, – elektrycznej. Kierownikiem budowy może być osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności: – konstrukcyjno – budowlanej. Kierownikami robót mogą być osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności: – sanitarnej – elektrycznej Dopuszcza się łączenie specjalności u kierowników robót.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Opłacona polisa, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że załączona polisa została opłacona. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: – zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (długotrwałe, obfite deszcze lub śnieg, niskie temperatury w dzień i w nocy), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia ; b) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; c) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, – zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, w zakresie wskazanym w punkcie 22.12 SIWZ. – zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, – zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, – zmiany wynagrodzenia w przypadku : a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niż podatkowe przepisy prawa, jeżeli w wyniku wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zaistnienie powyższej okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i niezależną od Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności przy czym Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów. – Przekształcenia Wykonawcy będącego osoba prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks Spółek Handlowych. – zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. – Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy, – zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia, 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminanowe.pl w zakładce przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Nowem Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe pok. nr 11 lub 12 w godzinach pracy Urzędu..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Nowe Plac Świętego Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 26 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie stanowiących lokali socjalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1277)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

V. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  17 stycznia 2014 r. pod nr 20764 – 2014.
                                                                                                                                                Z – ca Burmistrza Nowego
                                                                                                                                                 Zbigniew Lorkowski

Siwz-mieszkania-komunalne-Mały-Komorsk-.doc
Projekt-umowy-Mały-Komorsk-.doc
Projekt-BW—-mieszkania_branza-sanitarna.pdf
Projekt-BW—przyłacze-kanalizacyjne.pdf
Projekt-BW_-mieszkania-i-bud–gospodarczy.pdf
Projekt-BW_mieszkania_branza-elektryczna.pdf
Projekt-BW_zbiornik.pdf
Załacznik-nr-6-Kosztorys-slep_mieszkania_całosc.pdf
Załacznik-nr-6-Kosztorys-slep_zagospodarowanie-terenu.pdf
Załacznik-nr-6-Kosztorys-slepy_budynek-gospodarczy.pdf

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij