Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w najem części działki gruntu nr 674/1 położonej przy Rynku w Nowem

Dodano: 8 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM  NA ODDANIE W NAJEM CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU NR 674/1 POŁOŻONEJ PRZY RYNKU W NOWEM

  1. Termin i miejsce przetargu.

25 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17).

  1. Oznaczenie przedmiotu przetargu, wywoławcza stawka czynszu, wadium, warunki przystąpienia do przetargu.

Część działki gruntu nr 674/1 położonej przy Rynku w Nowem, tj. powierzchnia 100m2, w kształcie kwadratu o wymiarach 10m x 10m. Działka gruntu ujawniona w księdze wieczystej nr BY1S/00036446/2. Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe.

Czynsz wywoławczy w czasie przetargu:

615,00zł miesięcznie

(słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100gr)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100gr) na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu jest mu znany, oraz że dokonał jego oględzin i zapoznał się z regulaminem przetargu. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.

  1. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania.

Wynajęty teren przeznaczony jest na urządzenie ogródka letniego, w którym będzie prowadzona działalność gastronomiczna. Wynajmujący dopuszcza sprzedaż piwa i napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynajmujący wyklucza możliwość ustawienia na przedmiocie najmu gier zręcznościowych oraz prowadzenie sprzedaży substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”) lub innych substancji działających w sposób podobny. Wynajmujący udostępnia przyłącze energetyczne, najemca zobowiązany będzie do zamontowania podlicznika. Wynajmujący nie zapewnia dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Wynajmujący nie wyraża zgody na usytuowanie toalet na przedmiocie najmu. Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia odbioru odpadów komunalnych. Wynajmujący dopuszcza inną konfigurację ogródka niż kwadrat 10x10m. Wynajmujący dopuszcza poszerzenie przedmiotu najmu o kolejne metry. Koncepcja urządzenia ogródka podlega uzgodnieniu z wynajmującym.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 3 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi bezpośrednio po przetargu. Wynajmujący dopuszcza przedłużenie umowy na kolejny okres, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 r. Najemca powinien rozpocząć prowadzenie działalności w ogródku letnim najpóźniej do dnia 15 maja 2022 r. Niespełnienie tego warunku będzie podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  1. Wysokość opłat, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji czynszu.

Czynsz miesięczny zostanie ustalony w wyniku przetargu i płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku niepełnej liczby dni korzystania z przedmiotu najmu w danym miesiącu czynsz będzie rozliczany proporcjonalnie z dokładnością do jednego dnia.

W przypadku poszerzenia przedmiotu najmu o kolejne metry czynsz ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu. W przypadku korzystania z mniejszej powierzchni niż 100m2 czynsz nie ulega pomniejszeniu.

Najemca zobowiązany będzie do pokrywania kosztów zużytej energii elektrycznej wg. wskazań licznika.

Najemcę obciąża obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Najemca zobowiązany będzie do złożenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 1 000,00zł. Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet kaucji.

  1. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Gminę terminie, Gmina może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Gmina ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

  1. Skład komisji przetargowej:

a) Jerzy Wotkowski – Przewodniczący Komisji Przetargowej

b) Sławomir Filip – Zastępca Przewodniczącego

c) Magdalena Cichowicz – Członek Komisji

d) Leszek Cejrowski – Członek Komisji

e) Marek Tomczak – Członek Komisji

  1. Z regulaminem przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących własność Gminy Nowe można zapoznać się pod adresem strony internetowej http://www.bip.gminanowe.pl/?c=2974 lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem w pokoju nr 12. Tel. kontaktowy 523337224 lub 523337210.

  1. Udostępnienie przedmiotu najmu do oględzin możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 523337224

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij