Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek gruntu położonych w Nowem przeznaczonych pod zabudowę garażami. IKS.6840.5.2021.AG

Dodano: 21 lutego 2022

BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU POŁOŻONYCH W NOWEM PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ GARAŻAMI

 

 1. Termin i miejsce przetargu

25 marca 2022 r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17). Postępowania na nieruchomości wymienione w tabeli w pkt 5 będą następowały bezpośrednio po sobie.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 • Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00037465/8,

 • Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe – Miasto, w obrębie Nowe w rejonie ulic Myśliwska i św. Huberta,

 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe,

 • Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu,

 • Oznaczenie działek przeznaczonych do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków:

 

L.p.

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Rodzaj

Użytku

1

1344

0,0019ha

RIVb

2

1345

0,0019ha

RIVb

 1. Opis nieruchomości

Działki gruntu nr 1344 i 1345 położone w otoczeniu terenów zabudowanych garażami, terenów komunikacyjnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej. Dojazd drogami utwardzonymi, a następnie gruntowymi. Działki niezagospodarowane, częściowo porośnięte zakrzaczeniami.

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 • Na podstawie Uchwały Nr XXI/135/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2020 r. działki gruntu nr 1344 i 1345 zostały przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe przeznacza opisywane działki gruntu pod zabudowę garażami (teren C1KG). Ze szczegółowymi zapisami planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej ww.bip.gminanowe.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

  

 1. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu

 • Cena wywoławcza i wysokość wadium:

L.p.

Nr

działki

Cena wywoławcza

Wadium

1

1344

3 200,00zł

500,00zł

2

1345

3 200,00zł

500,00zł

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie podanej w tabeli na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 21 marca 2022 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.

 • Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 • Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.

 1. Cena za nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Ariel Gutowski, tel. 523337224.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij