Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 62 we wsi Bochlin

Dodano: 28 lipca 2022

BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2

W BUDYNKU NR 62 WE WSI BOCHLIN, GM. NOWE

 

 1. Termin i miejsce przetargu

7 września 2022 r. godz. 11.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17).

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
 • Przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 62 we wsi Bochlin, gm. Nowe.
 • Powierzchnia użytkowa lokalu 16,97m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 1/2.
 • Budynek nr 62 we wsi Bochlin zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 197/9 o pow. 0,0810ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Kozielec, rodzaj użytku B – tereny mieszkaniowe.
 • Działka ewidencyjna nr 197/9 została ujawniona w księdze wieczystej nr kw BY1S/00035805/0 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu.
 • w księdze wieczystej nr kw BY1S/00035805/0 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
 • Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 jest Gmina Nowe, a administratorem nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.
 • Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu.
 1. Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 16,97m2 składa się z wiatrołapu, łazienki, schodów, kuchni, jednego pokoju. Powierzchnia przynależna na strychu o pow. 17,48m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy), elektryczną. Ogrzewanie – piec kaflowy w pokoju oraz Westfalka w kuchni. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny komunikacyjne oraz placówki usługowe. Budynek Bochlin 62 oraz lokal nr 2 reprezentują niski standard i kwalifikują się do generalnego remontu.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 • Na podstawie Uchwały Nr XLV/285/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 62 we wsi Bochlin, gm. Nowe lokal został przeznaczony do sprzedaży.
 • Działka gruntu nr 197/9 położona jest na obszarze nieobjętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ustalono również warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

 1. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu
 • Cena wywoławcza w czasie przetargu: 19 000,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100gr).
 • Wysokość wadium: 3 500,00zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100gr)
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „Bochlin 62 m.2”. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również podpisanie w dniu przetargu klauzuli informacyjnej na temat przetwarzania danych osobowych.
 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 1. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.
 1. Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.
 1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.
 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Ariel Gutowski,
  tel. 523337224.
 1. Udostępnienie lokalu do oględzin możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem pod nr tel. 523338814.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij