Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Nowej 7 w Nowem

Dodano: 1 grudnia 2021

BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY  NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU PRZY UL. NOWEJ 7 W NOWEM

 

 1. Termin i miejsce przetargu

10 stycznia 2022 r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17).

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 • Przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku wielolokalowym przy ul. Nowej 7 w Nowem.

 • Powierzchnia użytkowa lokalu 33,43m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 12/134.

 • Budynek przy ul. Nowej 7 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 547/2 o pow. 0,0134ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe.

 • Działka ewidencyjna nr 547/2 ujawniona jest w księdze wieczystej nr kw BY1S/00033029/2 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu.

 • W księdze wieczystej nr kw BY1S/00033029/2 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

 • Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 3 jest Gmina Nowe, a administratorem nieruchomości Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.

 • Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu.

 1. Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 33,43m2 składa się z pokoju i kuchni. Powierzchnia przynależna (wspólna) wc i przedpokój o pow. 3,53m2 do wspólnego korzystania z właścicielem lokalu nr 4. Pomieszczenia piwniczne stanowią części wspólne. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną. Ogrzewanie piecem kaflowym Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, ośrodek zdrowia, szkoła.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 • Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/231/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Nowej 7 w Nowem lokal został przeznaczony do sprzedaży.

 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe, działka nr 547/2 zlokalizowana jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem B5MW/MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Ponadto obowiązują pozostałe ustalenia planu. Z treścią przywoływanej uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.bib.gminanowe.pl.

  

 1. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu

 • Cena wywoławcza w czasie przetargu: 75 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100gr)

 • Wysokość wadium: 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100gr)

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „ul. Nowa 7/3”. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również podpisanie w dniu przetargu klauzuli informacyjnej na temat przetwarzania danych osobowych.

 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

  Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.

 1. Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

 1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego.

 1. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Ariel Gutowski, tel. 523337224.

 1. Udostępnienie lokalu do oględzin możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem pod nr tel. 523338814.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij