Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowem przy ul. Długiej 4

Dodano: 9 sierpnia 2022

BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W NOWEM PRZY UL. DŁUGIEJ 4         

 

 1. Termin i miejsce przetargu

14 września 2022 r. godz. 9.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
 • Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00040062/7.
 • Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe – Miasto, w obrębie Nowe przy ul. Długiej 4.
 • Oznaczenie działki przeznaczonej do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków – działka nr 777/1 o pow. 0,0085ha, rodzaj użytku B – tereny mieszkaniowe.
 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe, a administratorem Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.
 • Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu.

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 95,54m2 (pow. zabudowy 72m2). Budynek posiada trzy kondygnacje, poddasze nieużytkowe. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne. Budynek w niskim stanie technicznym. Budynek wymaga remontu wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Do budynku mieszkalnego dobudowany jest budynek gospodarczy o pow. zabudowy 16m2
w niskim stanie technicznym nie przedstawiającym wartości rynkowej.

Ściany budynków nieznacznie przekraczają granice działki ewidencyjnej.

Budynki wyłączone są z użytkowania.

Sprzedaż nieruchomości następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków.

bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 • Na podstawie Uchwały Nr XLV/283/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Nowem przy ul. Długiej 4, nieruchomość został przeznaczona do sprzedaży.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe przeznacza nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe (teren D1MW/MN/U). Na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy. Ze szczegółowymi zapisami planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej ww.bip.gminanowe.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

  

 1. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu
 • Cena wywoławcza w czasie przetargu: 58 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100gr).
 • Wysokość wadium: 11 000,00zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100gr)
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 9 września 2022 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „ul. Długa 4”. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również podpisanie w dniu przetargu klauzuli informacyjnej na temat przetwarzania danych osobowych.

 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.

 1. Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

 1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Ariel Gutowski, tel. 523337224

 1. Udostępnienie nieruchomości do oględzin możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem pod nr tel. 523338814.

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij