Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zaproszenie Do Składania Ofert – Obligacje !!!

Dodano: 13 czerwca 2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY NOWE
(Sondaż warunków finansowych)
 
 
Nowe, dnia 05 czerwca 2012 r.
1. Organizator
 
Burmistrz Nowego
Plac Świętego Rocha 5
86-170 Nowe
tel. (52) 3337210; (52) 3337217
fax. (52) 3328466
 
2. Termin i miejsce składania ofert
 
Oferty należy składać do dnia 22.06.2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem przy placu Świętego Rocha 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@gminanowe.pl
 
3. Warunki składania ofert.
 
Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.
Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.
 
4. Ogólne informacje o emisji obligacji
 
W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 5.400.000,00 zł ( słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych) Gmina Nowe rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Nowego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.
W związku z Uchwałą nr XXI/141/12 Rady Miejskie w Nowem z dnia 15 maja 2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Burmistrz Nowego, działający w imieniu Gminy Nowe, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Nowe na kwotę 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę drogową, obiekty sportowe i budownictwo komunalne.  
 
Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2012-2013 w 8 seriach:
1) seria A na kwotę 500 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012 roku,
2) seria B na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012 roku,
3) seria C na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2012 roku,
4) seria D na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku,
5) seria E na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku,
6) seria F na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku,
7) seria G na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku,
8) seria H na kwotę 700 000 zł nie później niż w dniu 31.12.2013 roku.
 
Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej w następujących terminach:
1) po upływie 4 lat od daty emisji obligacji serii A,
2) po upływie 5 lat od daty emisji obligacji serii B,
3) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii C,
4) po upływie 6 lat od daty emisji obligacji serii D,
5) po upływie 7 lat od daty emisji obligacji serii E,
6) po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii F,
7) po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii G,
8) po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii H.
 
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.
 
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej http://www.bip.gminanowe.pl/?c=1920
 
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 31.05.2012 r. w wysokości 5,13% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).
 
Burmistrz Nowego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
Burmistrz Nowego zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.
 
O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Nowego niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.
 
   Z poważaniem
Burmistrz Nowego
 Czesław Woliński

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij