Przejdź do treści
Gmina Nowe
Dziś jest:

Zarządzenie nr 144 Burmistrza Nowego w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe w 2020 r

Dodano: 21 lutego 2020

ZARZĄDZENIE NR 144/2020

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 21 lutego 2020 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości  projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe  w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm[1].)  w związku z art.37 ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018  r. poz. 2268 z późn.zm[2].)  zarządzam co następuje:

 • 1. Podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Uwagi i propozycje do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 2, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłania drogą elektroniczną bądź bezpośrednio złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe, mail: nowe@gminanowe.pl.
 • 3. Termin składania uwag i propozycji wyznaczono na okres od 2 marca 2020 r. do   23 marca 2020 r.
 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Nowego.
 • 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Załącznik nr  1 do Zarządzenia nr 144/2020

Burmistrza Nowego z dnia 21 lutego  2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR   /2020

Rady Miejskiej w Nowem

 z dnia ……………. 2020 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe  w 2020 roku

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm[3].) i art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018  r. poz. 2268 z późn.zm.[4]),  uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Nowe na rok 2020, obejmujący Kąpielisko nad Jeziorem Czarownic ul. Komierowskiego w Nowem, nr działki 11/1, 12/1, 13/1 , długość linii brzegowej 40 mb. Lokalizację Kąpieliska określa załącznik nr 1 do Uchwały.
 2. Organizatorem Kąpieliska nad Jeziorem Czarownic w Nowem jest Burmistrz Nowego, Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe.
 • 2

W roku 2020 sezon kąpielowy na terenie Kąpieliska  będzie trwał od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 • 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

do uchwały nr /2020 Rady Miejskiej w Nowem   z dnia ……………. 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe  w 2020 roku.

         Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, Rada Miejska  określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres nie krótszy niż 21 dni tj. od 2 marca 2020 do 23 marca 2020 r. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały.

         Projekt uchwały – w myśl art. 37 ust. 12 ww. ustawy – został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świeciu.

         Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

[1]  Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1309,1571, 1696,1815.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018 poz. 1479, 1722, z 2019 poz. 125, 534, 1495, 2170.

[3] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1309,1571, 1696,1815.

[4] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018 poz. 1479, 1722, z 2019 poz. 125, 534, 1495, 2170.

Formularz uwag

EduBirdie Promo Code EduBirdie Discount Code EssayPro promo code samedayessay promo code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij