Menu

Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem

Projekt „Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem” był realizowany w ramach projektu nr RPKP.06.02.00-04-0015/19, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie w formie zaliczki została zawarta 22 lipca 2020r. pomiędzy Gminą Nowe a Województwem Kujawsko – Pomorskim.
Całkowita wartość projektu 1.622.564,84zł
Dofinansowanie 1.559.564,84zł
Wkład własny 77.978,25zł

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe